Voor de nieuwe veerdienst naar Ameland heeft Rijkswaterstaat na vervolgonderzoek dertien alternatieven in beeld. Dat is binnen twee oplossingsrichtingen: of de huidige veerverbinding tussen Holwerd en Nes optimaliseren, of één of beide havens verplaatsen.

De resultaten van het vervolgonderzoek worden donderdagavond in Hollum besproken met de inwoners van Ameland, zes dagen later mogen in Ferwert bewoners van de vaste wal meepraten. Het onderzoek, dat kijkt naar de lange-termijnsituatie tussen 2030 en 2100, komt met dertien suboplossingen en heeft verschillende nieuwe inzichten opgeleverd. Een belangrijke is dat naar verwachting de trend van steeds meer moeten baggeren op langere termijn niet doorzet.

,,Het baggervolume neemt nog wel toe, maar vlakt af. Er is een bepaalde grens aan”, licht omgevingsmanager Wilmar Stigter toe. Op dit moment baggert Rijkswaterstaat dagelijks om de steeds smaller en ondieper wordende geul naar Ameland bevaarbaar te houden. Jaarlijks wordt er zo’n 1,8 miljoen kubieke meter zand en slib weggehaald, 3 kubieke meter per overgezette passagier. ,,Wanneer die grens wordt bereikt is heel moeilijk te voorspellen, dat hangt ook af van hoe snel de zeespiegelstijging stijgt.”

Grens aan groei passagiers

Ook aan de groei van passagiers zit een grens, aangezien die samenhangt met de overnachtingscapaciteit op Ameland. Tot 2050 wordt er nog wel groei voorspeld, zegt Stigter. Van zo’n 720.000 passagiers nu tot 827.000 of misschien wel een miljoen in 2050. ,,Vooral in de schouders van het seizoen zit nog rek, in het voor- en najaar.”

Eerder deze maand werd duidelijk dat de gemeente een rem wil zetten op de groei van het toerisme. Voor uitbreidingen van verblijfsaccommodaties is geen ruimte meer en de gemeente wil toeristen ontmoedigen met de auto naar het eiland te komen. Nu neemt 32 procent de auto mee naar Ameland en komt 95 procent met de auto naar de veerdam in Holwerd.

Ameland wil wel de toerist, maar niet de auto

Bij verplaatsing van de havens moet rekening gehouden worden met ecologische schade die wordt aangericht. Op Ameland zijn daarvoor de Ballumer Bocht en Hollum in beeld. Bij de Ballumerbocht krijgt men op de route te maken met mosselbanken en verderop bij Hollum is bijvoorbeeld de kwelder de Feugelpôlle een belangrijke natuurwaarde. Op het vasteland geldt Ferwert als mogelijk alternatief voor Holwerd. ,,Maar dan moet je aan de slag in Noard-Fryslân Bûtendyks, een omvangrijk kweldergebied met hoge ecologische waarde, een belangrijke broedplek voor vogels.”‘

Afstemming met Holwerd aan Zee nodig’

Vanuit ecologisch gebied zou er zo weinig mogelijk buitendijks gebouwd moeten worden, valt te lezen in de visie van Rijkswaterstaat. Parkeren zou bijvoorbeeld zoveel mogelijk binnendijks moeten worden ingepast, en niet langer buitendijks, zoals nu het geval is in Holwerd. Afstemming met het project Holwerd aan Zee is ook nodig. In het vervolgonderzoek van Rijkswaterstaat wordt gesproken over kansen voor recreatie. ,,We zijn in gesprek met Holwerd aan Zee, maar er zijn nog geen plannen of afspraken gemaakt.”

Vakantiehuisje Smoek

Rijkswaterstaat streeft ernaar dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) nog in 2023 een besluit kan nemen. Tegen die tijd moeten de dertien alternatieven verder zijn uitgewerkt en moet ook het kostenplaatje van de varianten in beeld zijn. Een derde hoofdoplossing, de aanleg van een tunnel naar Ameland, is eerder al afgevallen. De dienst heeft zelf geen voorkeur voor een alternatief, zegt Stigter.

Duidelijk is dat de verplaatsing van havens ‘beslist geen sinecure’ is, zoals te lezen valt in de conclusies van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. ‘Het is een grote inspanning met betrekking tot de landschappelijke inpassing en beperking van de impact op kwetsbare natuur. Vooral een eventuele nieuwe doorsnijding van het kweldergebied van Noard-Fryslân Bûtendyks staat op gespannen voet met de natuurwaarden ter plekke en zal ook landschappelijk ingrijpend zijn’. Voordeel is wel dat er dan minder gebaggerd hoeft te worden. (Bron: www.lc.nl)

%d bloggers liken dit: