Vanaf het schakelstation in Holwerd worden twee kabels aangelegd en deze volgen op hoofdlijnen: de Fiskwei, de oude zeedijk tot aan de kruising met de Armendyk. Daar gaan we richting de zeedijk en maken de oversteek naar Ameland. De aanleg vindt overwegend plaats in een open ontgraving, waarmee met klein materieel een sleuf wordt gegraven. Na het leggen van de kabel wordt de sleuf weer dicht gemaakt. Om de toekomstige boulevard van Holwerd aan Zee aan de Fiskwei niet in de weg te zitten en om de overlast voor de aanwonenden te beperken voert Liander in de Fiskwei boringen uit.

In overleg met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben we een werkwijze uitgedacht waarmee we de impact op de begroeiing van het kwelder kunnen minimaliseren en verstoring van hoogwatervluchtplaatsen kunnen beperken. Om de werkzaamheden bij de dijkkruising Holwerd zo kort mogelijk te laten zijn, kruisen we de dijk bij Holwerd middels een boring onder de dijk en het binnendijks afwateringskanaal. Daarmee bereiken we dat de zeedijk volledig intact blijft; anders dan bij een open ontgraving waarbij de gehele dijk in de dwarsdoorsnede moet worden open gegraven. We werken buiten het broedseizoen en werken we overdag. En om de vegetatie te beschermen zetten we materieel in dat de bodemstructuur zo min mogelijk aantast.

Op het wad kiezen we voor de kortste route, waarmee de inzet van materieel en de uitvoeringsduur kan worden beperkt. De aanleg gebeurt door middel van speciaal materieel, dat met beperkte grondroering de kabel vlot in de bodem brengt. Het werk gaat ook dag en nacht door, maar wel met afgeschermde verlichting. Hierdoor kan er snel gewerkt worden en is verstoring relatief kort. Op het wad moet er altijd een mosselbank gepasseerd worden. We doen dat op de plek waar de bank het smalst is en de dichtheid van mosselen minder groot. Wageningen Marine Research adviseert ons over hoe we de schade aan de mosselbank kunnen beperken en we het herstel kunnen bespoedigen.

Op Ameland komen we buitendijks aan land en gaan in open ontgraving over de dijk heen. Via percelen grasland komen we uit in het verlengde van de Zwartwouderweg en Zuidergrieweg. Het tracé vervolgt de route in de bermen richting het station aan de oude Grazingweg. De werkzaamheden op land vinden alleen overdag plaats.

Het werk moet veilig kunnen gebeuren en geen onnodige hinder opleveren. Liander treft daarom voorzieningen om te zorgen dat fietsers en wandelaars langs de dijken zo min mogelijk gehinderd worden. Langs de provinciale wegen zorgt Liander in overleg met de provincie voor passende verkeersmaatregelen die een veilige doorstroming van het verkeer beogen. Op de plekken waar we inritten naar woningen, bedrijven of landbouwpercelen kruisen, gaan we tijdig in overleg met de betrokkenen om te zorgen dat de overlast beperkt kan blijven. Ook zorgt Liander er in overleg met de wadlooporganisaties voor dat de wadlooptochten naar Ameland op een veilige manier doorgang kunnen vinden.

%d bloggers liken dit: